อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงร่างองค์กร ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EDPEX)


กองนโยบายและแผน มรพส. ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงร่างองค์กร (OP) และ KPI ผลลัพธ์ หมวดที่ 7 ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EDPEX)

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30-16.30 น. ณ ห้อง Conference room 1 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

วิทยากรโดย : รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม