เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศาลาพิบูลวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม


⚜️  วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566 เวลา 17.30 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ฐิติพร แสงพลอย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม “สวดมนต์พระเขี้ยวแก้วจำลอง ต้นศรีมหาโพธิ์ พระบรมมสารีริกธาตุและสมโภชองค์พระพุทธปฏิมากรมิ่งมงคลและพระอัครสาวก ถวายเป็นพุทธบูชา” ณ ศาลาพิบูลวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม