เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและแนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) สู่การปฏิบัติ


คณะพยาบาลศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและแนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) สู่การปฏิบัติ

ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2567 งานประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานองค์กร กองนโยบายและแผน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและแนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปสู่การปฏิบัติ วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรากร และ ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ณ ห้องประชุม Meeting Hall ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

รูปภาพเพิ่มเติม