แนะนำบุคลากรใหม่


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

💐 ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ ด้วยความยินดียิ่ง 💐

“อาจารย์นัฏกานต์ มันตะสูตร“ อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช