แนะนำบุคลากรใหม่


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
💐 ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ ด้วยความยินดียิ่ง 💐
“อาจารย์ ดร.จันทร์ฉาย จรวุฒิพันธ์“ อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน