แนะนำบุคลากรใหม่


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
💐 ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ ด้วยความยินดียิ่ง 💐
“อาจารย์ชฎารัตน์ ไชยตัน“ อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และสูงอายุ