แนะนำบุคลากรใหม่


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
💐 ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ ด้วยความยินดียิ่ง 💐
“อาจารย์สนธยา ทองรุ่ง“ อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน