แนะนำบุคลากรใหม่


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

💐 ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ ด้วยความยินดียิ่ง 💐

“อาจารย์ ดร.นิรัชรา ลิลละฮ์กุล” (อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน)