โครงการการส่งเสริมศักยภาพชุมชนตำบลจอมทองแบบบูรณาการ


โครงการการส่งเสริมศักยภาพชุมชนตำบลจอมทองแบบบูรณาการ ด้วยการสร้างการเรียนรู้และพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิด BCG Model เพื่อเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี