โครงการทบทวนแผนและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567


ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ดำเนินงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนกลยุทธ์และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 ให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน เพื่อกำหนดกรอบทิศทางการดำเนินงานตามภารกิจ ปีงบประมาณ 2567 ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยและเพื่อสร้างบรรยากาศการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในการทบทวนบทบาท ภารกิจและทิศทางการดำเนินงานของคณะฯ ณ โรงแรม The BlueSky Resort Khaokho

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : Facebook