โครงการสร้างคุณธรรมจริยธรรมสู่วิชาชีพพยาบาล


เมื่อวันพุธที่ 10 มกราคม 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการสร้างคุณธรรมจริยธรรมสู่วิชาชีพพยาบาล ปีการศึกษา 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรมต่อวิชาชีพการพยาบาล โดยพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลและการตัดสินใจที่ดีบนพื้นฐานความรู้ สติปัญญา เกิดขึ้นจากความคิดที่ถูกต้อง ดีงาม ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม ณ ห้อง ฉ.801 คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว

รูปภาพเพิ่มเติม