โครงการอบรมการป้องกันภัยและระงับอัคคีภัยในอาคาร


วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วม โครงการ ”อบรมการป้องกันภัยและระงับอัคคีภัยในอาคาร“ จัดโดยงานอาคารและสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมี นายอำพน กลีบปาน ผู้อำนวยการกองกลาง กล่าวรายงานการจัดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรเข้าใจและตระหนักถึงอันตรายจากการเกิดอัคคีภัยและเพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น ตลอดจนสามารถใช้เครื่องดับเพลิงได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ วิทยากรโดย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลกและทีมงาน