โครงการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ (Care Give) 420 ชั่วโมง


▪️ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำโดย ผศ.ว่าที่เรืออากาศตรี ดร.บัญชา สำรวยรื่น รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ (Care Give) 420 ชั่วโมงการปฐมนิเทศผู้เข้าอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ (Care Give) 420 ชั่วโมง

▪️ อบจ.พิษณุโลก นำโดย นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดโครงการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ (Care Give) 420 ชั่วโมง การปฐมนิเทศผู้เข้าอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ (Care Give) 420 ชั่วโมง โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือในการดำเนินโครงการฯ ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการดูแลผู้สูงอายุ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมอาชีพ ณ ห้องประชุม ท.410 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

▪️ คณะพยาบาลศาสตร์ โดย อาจารย์ฐิติพร แสงพลอย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ อาจารย์ ดร.ปภาดา ชมภูนิตย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมในโครงการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ (Care Give) 420 ชั่วโมง การปฐมนิเทศผู้เข้าอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ (Care Give) 420 ชั่วโมง ในครั้งนี้

รูปภาพเพิ่มเติม