โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนตำบลจอมทองแบบบูรณาการ (BCG model)


⚜️ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น. “โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนตำบลจอมทองแบบบูรณาการ ด้วยการสร้างการเรียนรู้และพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิด (BCG Model) “ ณ วัดเกาะแก้ว ตำบลจอมทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยนายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอเมืองพิษณุโลกเป็นประธานพิธีเปิดงานตลาดนัดวัฒนธรรมในชุมชนตำบลจอมทอง

🔹 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม พร้อมด้วย บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนตำบลจอมทอง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

🔹 การจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง จัดกิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กับประชาชนในตำบลจอมทอง ตามนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยฯ ทำให้ชุมชนมีผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างอาชีพ ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นนำสินค้ามาจำหน่าย สร้างรายได้ให้ครอบครัว

🔹 โดยภายในงาน มีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น กิจกรรมสาธิตการทำอาหารพื้นบ้าน ขนมหวานของตำบลจอมทอง กิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านของตำบลจอมทอง กิจกรรมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนวัดจอมทองและกิจกรรมการแสดงของโรงเรียนผู้สูงอายุจอมทอง